Vi vägleder och hjälper företag i deras arbete gällande

Kvalitet, Miljö & ArbetsmiljöDe som är bra på Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö är oftast bra på mycket annat också, som tillväxt, lönsamhet och innovation.
Det är helt enkelt lättare att nå resultat när alla vet vad de gör och varför.
Ett naturligt integrerat arbete med Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö
i verksamheten är en strategisk tillgång.

KMA

Allt fler beställare kräver redan vid upphandling att ni kan påvisa att ert arbete bedrivs med fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att ha en systematiskt arbetsgång genom hela projektet kräver inte bara att man kan jobbet som sådant utan även att man har de rätta styrdokumenten för att säkerställa att ni uppnått kraven och detta genom exempelvis ett kontrollprogram, miljöplan och en kvalitetssäkring.

Vi på KMA tjänst AB kan hjälpa er att ta fram de styrdokument ni behöver för just er verksamhet och vi vägleder er i hur ni arbetar på ett smidigt och systematiskt sätt genom hela projektet med dessa. 
EGENKONTROLLPROGRAM

Alla företag som utför elinstallationer  måste ha ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet beskriver de rutiner som ett företag behöver  för att säkerställa att deras elinstallationsarbete utförs av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning.

Krav på egenkontroll innebär att elinstallationsföretagen får ett ansvar att själva kontrollera att de bedriver sin verksamhet enligt de krav som finns. Hur omfattande och detaljerat egenkontrollprogrammet ska vara beror på hur stort företaget är och vilken typ av arbete ni utför. Vi på KMA Tjänst AB kan hjälpa er att att ta fram just ert egenkontrollprogram.

ELSÄK-FS 2017:3
ARBETSMILJÖ

Det kan uppfattas både tidskrävande och kännas motsträvigt att komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet och just därför så finns vi till er hjälp. I ett nära samarbete kartlägger vi hur ni idag arbetar med dessa frågor och vad som eventuellt behöver förändras. Vi tittar på vilken nödvändig hjälp och stöttning som ni kan tänkas behöva och vilka olika policy, rutinbeskrivningar, andra handlingar mm.som ni kan behöva och hur ni skall implementera dessa i er verksamhet. Vi hjälper er även att förstå dokumentationen och ger er verktyg för att kunna komma igång med att arbeta systematiskt och organisatoriskt och följa era beskrivna handlingar. 

Vi tror på att ett väl fungerande och systematiskt arbete gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö leder till en bättre arbetsmiljö och därmed en ökad trivsel och en ökad produktivitet vilket oftast leder till en ökad lönsamhet. 

AML. Arbetsmiljölagen är en ramlag som i stora drag beskriver vilka krav som ställs på arbetsmiljön och arbetsgivaren.

AMF. De mer detaljerade reglerna återfinns i arbetsmiljöförordningen respektive arbetsmiljöverkets olika föreskrifter.

AFS-förteckning. Arbetsmiljöverkets författningssamling är föreskrifter som fyller ramlagen, AML, med detaljerade regleringar.

Föreskriften AFS 2001:01, Systematiskt arbetsmiljöarbete,  innehåller regler för hur arbetsgivaren kan organisera och strukturera sitt arbetsmiljöarbete. Byggstenarna i att just arbeta systematiskt är att undersöka, riskbedöma ,åtgärda och kontrollera arbetsmiljön i företaget. 


 


© Copyright 2018 KMA Tjänst AB